Gói thầu số 3: Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị và Quản lý, chăm sóc nghĩa trang nhân dân

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Quản lý, duy trì...

(hủy thầu) SXKD2021-PTV11: Cung cấp dịch vụ đục xỉ buồng đốt phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ DH1 và 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV11: Cung...

SXKD2021-PTV17: Cung cấp dịch vụ thí nghiệm hiệu chỉnh

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV17: Cung...

Gói thầu SXKD-66DH: Cung cấp vật tư tiêu hao cho phân xưởng Hóa – NMNĐ DH1, DH3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Trang dụng cụ An Toàn – Đo Lường – Thi Công – PCCC (gói 2)

Công ty Điện lực Trà Vinh Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang dụng cụ An Toàn - Đo Lường - Thi...

(gia hạn) SXKD2021-PTV18: Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy S1 và S2 DH1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: SXKD2021-PTV18: Cung...

(gia hạn) Mua sắm hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật

Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Mua sắm hệ...

Gói thầu số 04: Sửa chữa thang cuốn của Trung tâm Hội nghị và Nhà khách Trà Vinh

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu: Gói thầu số 04: Sửa chữa...

Gói thầu SXKD-11DH: Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị Cơ khí, thiết bị điện và các thiết bị TN Hóa

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu...

Mua sắm hệ thống âm thanh phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật

Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Tiểu Cần Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm hệ...

Gói thầu SXKD-23DH: Cung cấp các loại Gasket, ống thủy lực

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

SXKD2021-PTV18: Cung cấp dịch vụ thử nghiệm hệ thống kích từ, điều tốc tổ máy S1 và S2 DH1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV18: Cung...

(gia hạn) SXKD2021-PTV13: Cung cấp dịch vụ chụp X-ray (phim) phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ DH1 và 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV13: Cung...

(gia hạn) SXKD2021-PTV11: Cung cấp dịch vụ đục xỉ buồng đốt phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ DH1 và 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV11: Cung...

Gói thầu SXKD-66DH: Cung cấp vật tư tiêu hao cho phân xưởng Hóa – NMNĐ DH1, DH3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

Gói thầu SXKD-54DH: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị điện

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...

SXKD2021-PTV11: Cung cấp dịch vụ đục xỉ buồng đốt phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ DH1 và 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV11: Cung...

SXKD2021-PTV13: Cung cấp dịch vụ chụp X-ray (phim) phục vụ công tác sửa chữa NMNĐ DH1 và 3

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: SXKD2021-PTV13: Cung...

Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ

Công ty TNHH MTV Xây dựng Phú Trọng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ (Số...

Gói thầu SXKD-21DH: Cung cấp vật tư sửa chữa

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu...