Gói thầu số 05: Cung ứng vật tư y tế theo thành phần

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Cung ứng vật tư y tế...

Gói thầu số 06: Cung ứng vật tư y tế theo mặt hàng

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 06: Cung ứng vật tư y tế...

Gói thầu số 07: Cung ứng hóa chất

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 07: Cung ứng hóa chất (Số thông...

Mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho Trung tâm Văn hóa

Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị...

Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quý IV-2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN Mời chào hang cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quý IV-2020 (Số thông...

Gói thầu số 04: Cung ứng sinh phẩm chẩn đoán invitro

Sở Y tế tỉnh Điện Biên Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu; Gói thầu số 04: Cung ứng sinh phẩm chẩn đoán...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Số thông báo: 20201076800 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 17:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN TÂY BẮC 2/ 4/ TRUNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung (Số thông báo: 20201176725 – 00. Thời điểm đăng tải: 25/11/2020 18:18)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHHH HÒA NGHĨA Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đoạn...

Mua sắm thiết bị lớp học và phòng học thông minh cho các trường trực thuộc Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và Xây dựng Tây Đô Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị...

Mua sắm máy móc hỗ trợ sản xuất chế biến tinh bột từ củ dong riềng năm 2020

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc hỗ trợ sản...

Tư vấn Kiểm toán

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Tư vấn Kiểm toán (Số...

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và lập kế hoạch

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng đấu thầu Giang Thành Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Lập quy hoạch sử dụng đất đến...

Xây lắp công trình

Ban QLDA các công trình huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp công trình...

Xây lắp

Công an tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20201173283 - 00. Thời điểm đăng...

Xây lắp công trình Nâng cấp đường nội thị khối Tân Giang

Ban Quản lý dự án các công trình huyện Tuần Giáo Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình Nâng...

Mua sắm xe ô tô cho Agribank Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Tây Đô Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô...

(gia hạn) Mua sắm máy móc hỗ trợ chế biến thức ăn gia súc

Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm máy móc hỗ trợ chế...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thành Ngân Điện Biên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...