Lưu trữ hàng ngày: 15/10/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần Tư vấn xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ Trung tâm tư vấn kỹ thuật và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 03: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình (Số thông báo: 20211035526 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 11:10)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Xây...
Phân mục: Kết quả đấu thầu tại Cà Mau

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Chi phí bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211037500 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 16:57)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐẮK MIL Nhà thầu trúng thầu: Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên Dự án: Đường...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm Kỹ thuật đường bộ; 2/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm tư vấn kỹ thuật và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Kỹ thuật đường bộ Gói thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần tư vấn thiết...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông Nhà thầu trúng thầu: 1+4/ Công ty cổ phần đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu XS.G01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD (Số thông báo: 20210922777 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 14:05)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà thầu trúng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án XDCSHT huyện Thái Thụy Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Quân...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói 11: Tư vấn điều tra, khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ (Số thông báo: 20211036707 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 15:31)

Bên mời thầu: Ban Quản lý một dự án công trình giao thông Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty 789 Dự án: Đầu tư xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua tủ để hồ sơ, giá để tài liệu truyền thông (Số thông báo: 20211037700 – 00. Thời điểm đăng tải: 13/10/2021 17:34)

Bên mời thầu: Ban quản lý Tiểu dự án EPIC thành phố Hải Phòng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Biển Đỏ Dự án: Mua...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ RIỀNG Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư...