Lưu trữ hàng ngày: 06/02/2021

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

Xây lắp Trường mầm non Hòa Liên

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường mầm...

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

Xây lắp Trường mầm non Hoa Mai

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường mầm...

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

Xây lắp Trường mầm non Hòa Tiến 2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường mầm...

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

XL1: Thi công xây lắp

Công ty TNHH phú Long Sài Gòn Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL1: Thi công xây lắp (Số thông báo: 20210215432...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215334 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215320 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215306 - 00. Thời điểm...

Xây lắp (Bao gồm chi phí xây dựng và chi phí dự phòng)

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trung Quân Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Bao...

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng và thiết bị

Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 09: Thi công...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215222 - 00. Thời điểm...

Gói thấu số 4: Giám sát môi trường

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thấu số 4: Giám...
Phân mục: Tuyển chọn tư vấn tại Nghệ An

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Thi công xây...

Xây lắp Trường mầm non Hòa Châu

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp Trường mầm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215187 - 00. Thời điểm...

Xây lắp

Công ty Điện lực Bắc Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Số thông báo: 20210215184 - 00. Thời điểm...