Lưu trữ hàng ngày: 11/11/2020

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Đầu tư trang bị ACCU Lithium 48V/100Ah đợt 5 (MSTT) phục vụ dự án vô tuyến -Viễn thông Quảng Ninh năm 2020 “

Chủ đầu tư: Viễn thông Quảng Ninh (Được phê duyệt tại văn bản 1669/QĐ - VNPT -QNh - KTKH ngày 02/11/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Hỗ trợ vật liệu, con giống nuôi cá quy mô hộ gia đình “

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao La (Được phê duyệt tại văn bản 13/QĐ-PPMU ngày 16/09/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Xây dựng hạ tầng viễn thông tại khu nhà xưởng trên đường số 19A, 20A Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7 “

Chủ đầu tư: BAN QLDAT - VNPT HỒ CHÍ MINH (Được phê duyệt tại văn bản 5525/QĐ-QLDAT-KHTĐ ngày 02/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 441.702.108...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” phê duyệt bổ sung một số gói thầu vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ các huyện, thị xã và thành phố “

Chủ đầu tư: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang (Được phê duyệt tại văn bản 337/QĐ-SKHĐT ngày 09/11/2020 ) Tổng mức đầu...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Thuê đơn vị thẩm định giá dự án Video Conferece cho phòng họp tầng 14 Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam “

Chủ đầu tư: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Được phê duyệt tại văn bản 1056/QĐ-BHTG ngày 04/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 5.902.938.791 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT gói: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (Được phê duyệt tại văn bản 3346/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Lập đề án phân loại đô thị thành phố Yên Bái đạt tiêu chuẩn đô thị loại II “

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái (Được phê duyệt tại văn bản 3843/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nhà lớp học điểm trường Khán Cầu trường Mầm non Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương (Được phê duyệt tại văn bản 6749/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Sửa chữa nhà văn phòng Tổng kho “

Chủ đầu tư: Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng (Được phê duyệt tại văn bản 144/KV5.TK-QĐ ngày 09/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 210.115.893 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Di chuyển 03 trạm biến áp đảm bảo hành lang an toàn lưới điện trong khu dân cư “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Ninh Bình (Được phê duyệt tại văn bản 6074/QĐ-UBND ngày 05/11/2020...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Điều tra, đánh giá hiện tượng dòng chảy xiết (dòng RIP) tại các bãi tắm ven biển tỉnh Quảng Bình “

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình (Được phê duyệt tại văn bản 4219/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 ) Tổng mức đầu tư:...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc BCKTKT công trình Tăng cường an toàn giao thông trên toàn tuyến ĐT.721 theo QCVN 41:2019/BGTVT “

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng (Được phê duyệt tại văn bản 2505/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 3.500.000.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương “

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương (Được phê duyệt tại văn bản 3346/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 ) ...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” Sửa chữa mương thoát nước mặt, gia công lắp đặt nắp đậy chống rác “

Chủ đầu tư: Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng (Được phê duyệt tại văn bản 142/KV5.TK-QĐ ngày 06/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 212.244.227 VND...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán công trình cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ...

Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (Được phê duyệt tại văn bản 3770/QĐ ngày 06/11/2020 ) Tổng mức đầu tư: 118.591.464.000...

Kế hoạch đấu thầu dự án ” KHLCNT TV Cấy TBA, giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN các TBA số 1 Vĩnh Phú, số 3,5 Khai Sơn, số 3,5 Đỉnh Sơn, số 1 Bản Vều, số3 Cẩm Sơn huyện Anh Sơn; Yên Khê 1 huyện Con...

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - CN Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được phê duyệt tại văn bản 5230/QĐ-PCNA...