Kiểm nghiệm giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2023

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng Mời chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu: Kiểm nghiệm...

Dịch vụ công ích đô thị quý II, III, IV năm 2023

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN NƯỚC HAI mời đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu: Dịch vụ công...

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) Số KHLCNT: PL2300081941

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An Bên mời thầu: Ban quản lý dự án...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thạch An Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu:...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Thi công xây dựng

Huyện Ủy Quảng Hòa mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng (mã số tbmt:...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...

Gói thầu xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng Mời đấu thầu rộng rãi trong...

Xây lắp

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng mời đấu thầu rộng rãi...