Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ tại Văn phòng công ty, MobiFone Tỉnh, cửa hàng, MobiFone huyện, Liên huyện tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận thuộc Công ty Dịch vụ MobiFone khu vực 8.

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.