Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm toán quyết toán dự án Cải tạo, ngầm hóa lưới điện khu vực tập trung đông người và lắp tủ RMU đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao năng lực vận hành các trạm phòng năm 2020 (Số thông báo: 20210373035 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/06/2021 09:22)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.