Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn kiểm tra đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin tổng thể cho toàn bộ hệ thống thông tin của tỉnh Bắc Ninh (Số thông báo: 20210434245 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/06/2021 16:41)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.