Gói thầu số 02 (Gói thầu EP): Mua sắm dây chuyền thiết bị nhập ngoại đồng bộ công đoạn ép-nung sản xuất sản phẩm tấm lớn

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.