Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm VTTB cho công trình “Sửa chữa lớn lưới hạ thế các trạm biến thế công cộng khu vực Quận 2 và Quận 9 (hạng mục: thay trụ, cáp ABC, hộp Domino, tiếp địa) MCT: THTD 2105016”. ; Số KHLCNT: 20210227749 – 00

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.