Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả mua sắm, lắp đặt thiết bị và bảo hiểm công trình xây dựng)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.