Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đầu tư Trạm truyền thanh xã và hệ thống loa tại các xã phấn đầu hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 (Số thông báo: 20200749383 – 05. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 07:28)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.