Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: 1/Xây dựng mô hình sử lý làm sạch ao hồ; phân tích mẫu nước và trầm tích (Số thông báo: 20200828765 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 18:22) 2/Điều tra, đánh giá các mỏ khoáng sản theo Quyết định số 740 QĐ-UBND ngày 25 6 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (Số thông báo: 20200828844 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 18:14)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.