Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: thuê tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án triển khai chuyển đổi IPv6 hệ thống mạng, dịch vụ trên hệ thống mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Số thông báo: 20200701804 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 11:43)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.