Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: 1/Lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ phía Đông, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Số thông báo: 20200739153 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 10:35) 2/Lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Thương mại – Dịch vụ phía Tây Bắc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Số thông báo: 20200738984 – 00. Thời điểm đăng tải: 14/09/2020 10:32)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.