#1300423

    Gói thầu số 01:Mua Ray P50 dài 25m, Tà vẹt gỗ ghi, Tà vẹt gỗ cầu, Tà vẹt sợi tổng hợp cầu sử dụng cho công tác bảo dưỡng KCHT đường sắt năm 2023 từ Km1096-Km1378 tuyến ĐS Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký