#1242720

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 14.2023 – Cung cấp dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe năm 2023 (Số thông báo: IB2300031022 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/03/2023 10:10)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký