Lưu trữ hàng ngày: 28/02/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Công an tỉnh Quảng Ninh Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng phương án quản lý rừng bền vững (Số thông báo: IB2200089866 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/02/2023 09:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Dự án KFS Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2200086208 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/02/2023 16:05)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hạ Lang Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300000138 – 00. Thời điểm đăng tải: 27/02/2023 11:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng Nhà...