Lưu trữ hàng ngày: 12/02/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300003189 – 00. Thời điểm đăng tải: 10/02/2023 15:28)

Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Đồng Trung Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG NHẤT NGUYÊN Nhà thầu trúng thầu: 1/CÔNG TY CỔ PHẦN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn lập thiết kế BVTCC, dự toán (Số thông báo: IB2200087313 – 00. Thời điểm đăng tải: 09/02/2023 15:26)

Bên mời thầu: CỤC HẬU CẦN/BỘ TƯ LỆNH CẢNH SÁT BIỂN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: XD36 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300002950 – 01. Thời điểm đăng tải: 10/02/2023 13:59)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà...