Lưu trữ hàng ngày: 04/02/2023

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 56 Mua Cáp đồng nhôm các loại (Số thông báo: IB2200099751 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/02/2023 10:31)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 01: Xây lắp (Số thông báo: IB2200054292 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/02/2023 09:03)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LONG AN Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SX -...

Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu:

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị (Số thông báo: IB2200074953 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/02/2023 16:23)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC Nhà...