#786214

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04XL: Thi công xây lắp toàn bộ công trình (phần điều chỉnh, bổ sung) (Số thông báo: 20211293061 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 16:18)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký