Lưu trữ hàng ngày: 14/01/2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY CỔ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: BAN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN LÂM BÌNH Nhà thầu trúng thầu: 1+3/ Công ty Cổ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20211288249 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 16:50)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Cù Lao Dung Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20220122125 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 09:00)

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: PTV-02: Bảo hiểm công trình (Số thông báo: 20211156033 – 00. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 13:26)

Bên mời thầu: BAN QLDA ĐTXD BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Số thông báo: 20211214854 – 01. Thời điểm đăng tải: 12/01/2022 15:03)

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Bảo Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công...