Lưu trữ hàng ngày: 10/01/2022

Kế hoạch đấu thầu dự án: Các gói thầu mua thuốc Dự án: Cung cấp thuốc tập trung tại Sở Y tế năm 2022. Số KHLCNT: 20220110913 – 00

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: ...

Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn (đợt 2) . Số KHLCNT: 20220111111 – 00

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Bình (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT:...

Kế hoạch đấu thầu dự án: KHLCNT Dự án Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc.. Số KHLCNT: 20220110827 – 00

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (Được...