Lưu trữ hàng ngày: 02/12/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp thiết bị vận tải (Số thông báo: 20211100719 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/11/2021 11:05)

Bên mời thầu: Công ty Cổ Phần Địa Chất Việt Bắc TKV Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH MỘT...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 03: Mua máy xét nghiệm huyết học 34 thông số (Số thông báo: 20211110762 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/11/2021 15:43)

Bên mời thầu: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thái Bình Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: 20211081336 – 00. Thời điểm đăng tải: 30/11/2021 08:32)

Bên mời thầu: Ban chỉ huy công trình thủy lợi thành phố Bắc Ninh Nhà thầu trúng thầu: Công ty...