#717369

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc cho UBND thành phố Phúc Yên năm 2021 (Số thông báo: 20211120676 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 15:37)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký