#709070

    Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây dựng Nhà thi đấu cầu lông, bóng bàn Ban CHQS thị xã Duy Tiên (Số thông báo: 20211154442 – 00. Thời điểm đăng tải: 17/11/2021 14:11)

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký