Lưu trữ hàng ngày: 28/11/2021

Kế hoạch đấu thầu dự án: Mua sắm hộp bảo vệ công tơ quý 1 năm 2022 . Số KHLCNT: 20211174539 – 00

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Bắc Giang (Được phê duyệt tại Số QĐ phê duyệt KHLCNT: Số 3827/QĐ-PCBG/QĐ-PCBG...