Lưu trữ hàng ngày: 24/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/ CÔNG TY TNHH CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thẩm định giá thiết bị năm 2021 (Số thông báo: 20211176597 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 17:14)

Bên mời thầu: Ban kiêm nhiệm quản lý các dự án đầu tư của Trung tâm Kỹ thuật phát...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Sa Pa Nhà thầu trúng thầu: 1/ Trung tâm...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - Viễn thông Hà Nội Nhà...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập dự án (Số thông báo: 20211006830 – 00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2021 09:39)

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Đàn thuộc UBND huyện...