Lưu trữ hàng ngày: 18/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố PleikuNhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Thành phố Sầm SơnNhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04XD: Xây lắp công trình (Số thông báo: 20210920320 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2021 11:57)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Đông HòaNhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập TKBVTC-DT (Số thông báo: 20210864293 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2021 09:35)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Phú MỹNhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp (đã bao gồm chi phí đảm bảo giao thông) (Số thông báo: 20211073836 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2021 14:07)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thị xã Trảng BàngNhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hướng...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, Thiết kế BVTC và Dự toán (Số thông báo: 20211030873 – 00. Thời điểm đăng tải: 16/11/2021 15:33)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã...