Lưu trữ hàng ngày: 11/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư sửa chữa xe ô tô QC 10-71 và QC 11-05 (Số thông báo: 20211121164 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 08:44)

Bên mời thầu: Hải đoàn 42 Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Huỳnh Loan Dự án: Mua sắm vật tư...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mở rộng hệ thống mạng wifi, trang bị máy tính chuyên dùng (Số thông báo: 20211052110 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 10:55)

Bên mời thầu: Học viện Tài chính Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Máy tính Đồng Tâm Dự án: Danh...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Kiểm toán và...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm vật tư lắp mới hệ thống chống sét (Số thông báo: 20211121104 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 08:31)

Bên mời thầu: Lữ đoàn 147 Nhà thầu trúng thầu: Lê Thị hồng Dự án: Mua sắm vật tư lắp mới...