Lưu trữ hàng ngày: 10/11/2021

Gói thầu số 01: Mua sắm thiết bị và thi công xây dựng công trình

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói...

Mua nguyên liệu phục vụ sản xuất bao bì theo Đơn hàng số 24/ĐH-KTTH

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí Mời Chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước gói...

BĐ 17: Đồng bộ hệ thống thu thập thông tin địa lý theo chế độ thời gian thực

Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: BĐ 17: Đồng bộ...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 (Số thông báo: 20210949964 – 00. Thời điểm đăng tải: 08/11/2021 21:12)

Bên mời thầu: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN LỤC YÊN Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Trung tâm Internet Việt Nam Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH Đầu tư và Thương...

Gói thầu số 32: Cung cấp chi tiết, dụng cụ gia công cơ khí phục vụ sản xuất

Xưởng X260/Cục Quân khí/Tổng cục Kỹ thuật Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 32:...

Dịch vụ nhân công cho công tác thi công giếng khoan Lô 09-1 theo gói thầu XNKSG-0250/21

Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng thuộc Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro Mời đấu thầu rộng rãi gói thầu: Dịch...