Lưu trữ hàng ngày: 05/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: 20210135688 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 09:30)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Tư vấn khảo sát, lập Kế hoạch bảo vệ môi trường dự (Số thông báo: 20211108936 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 14:07)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lục Ngạn Nhà thầu trúng thầu: Chi...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ứng Hòa Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Giáo Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo: 20211000041 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 17:25)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì Nhà thầu trúng thầu: Liên...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Xây dựng và bảo hiểm (Số thông báo: 20210957448 – 00. Thời điểm đăng tải: 03/11/2021 08:28)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành Nhà thầu trúng thầu: CÔNG...