Lưu trữ hàng ngày: 04/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: 1/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: 1/Công...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: 1+3/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Pleiku Nhà thầu trúng thầu: 1+3/...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ THI CÔNG XÂY DỰNG (Số thông báo: 20210877219 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 08:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ xây dựng (Số thông báo: 20211025804 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 08:13)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phước Long Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 2: Xây Lắp (Số thông báo: 20211020052 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 11:11)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duy Tiên Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Gói thầu số 02: Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng học (Số thông báo: 20211039791 – 00. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 14:20)

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sóc Trăng Nhà thầu trúng thầu:...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu’ Mua sắm thiết bị (Số thông báo: 20210920300 – 01. Thời điểm đăng tải: 02/11/2021 07:36)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức...