Lưu trữ hàng ngày: 03/11/2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 13: Kiểm toán dự án hoàn thành (Số thông báo: 20210764214 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 14:15)

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC, CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn dẫn chương trình và MC (Số thông báo: 20211100174 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 08:14)

Bên mời thầu: Ban sản xuất các chương trình Giải trí Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 06: Tư vấn Giám sát khảo sát (Số thông báo: 20211103353 – 00. Thời điểm đăng tải: 01/11/2021 21:00)

Bên mời thầu: Ban quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa Nhà thầu trúng thầu: CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI...

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Xây dựng và Bảo trì công trình giao thông, Sở Giao...