#639688

    Kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Gói thầu 06, Gói thầu 08, Gói thầu 11 Dự án: Xây dựng mới trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động- Lĩnh Nam ; Số KHLCNT: 20210963148 – 00

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.
    Kiểm tra gói tin đã đăng ký