Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công phần không chuyên điện và giám sát thi công đấu nối hộp đầu, hộp nối cáp ngầm trung thế dự án Cải tạo và liên kết lưới điện trung thế khu vực Quận 4 – Quận 7

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.