Gói thầu số 01: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu kỳ quy hoạch huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

    Tin tức này chỉ hiển thị cho các thành viên đã trả phí.